Ogłoszenie o przetargu
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
środa, 09 listopada 2016 14:57

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr ewidencyjnym: 117/4,117/5 AM-9, każda z nich o pow. 0,0700ha oraz 118/9 AM-9 o pow. 0,0800ha, obr. Wiązów, KW WR1T/00016518/7. Działki położone są na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych. Działki nr 117/4 i 118/9 posiadają dostęp do ponad podstawowego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (woda, prąd telefon, kanalizacja sanitarna), natomiast dz. nr 117/5 posiada dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową, telefoniczną i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do dz. nr 117/4 i 117/5 jest drogą gruntową, utwardzoną tłuczniem na średnim odcinku, natomiast do dz. nr 118/9 dojazd będzie się odbywał po nowo utwardzonej drodze gminnej. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny nieruchomością wynoszą:

1. Dz. nr 117/4 AM-9 – cena wywoławcza: 25.280,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), wadium 2.530,00,zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset trzydzieści), postąpienie 260 (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt).

2. Dz. nr 117/5 AM-9 – cena wywoławcza: 24.700,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset), wadium 2.470,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt), postąpienie 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt).

3 Dz. nr 118/9 AM-9 – cena wywoławcza: 25.740,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści), wadium 2.580,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt), postąpienie 260,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt).

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć kwotę podatku VAT w wysokości 23% ostatecznej ceny nieruchomości. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 16.12.2016r. o godzinie 11:00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w ogłoszeniu, najpóźniej do dnia 12.12.2016 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37 nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030.Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 lub pod numerem Tel. (71)393-11-36 w. 36