Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieZostań Policjantem Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 04 kwietnia 2017 08:41

Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie zaprasza na drzwi otwarte w dniach 11 i 12 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15: 30 wszystkich tych, którzy przyszłość swoją wiążą ze służbą w Policji. Mile widziane będą osoby, które na przestrzeni kilku ostatnich lat z różnych przyczyn nie przeszły pomyślnie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji. Wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowę ze Starszym Inspektorem do Spraw Kadr i Szkolenia Panią Anitą Malinowską (nr tel. 71 78 34 209) oraz Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Panią Kamilą Owczarską (nr tel. 71 78 34 250).

 

Na początku marca w naszej jednostce miało miejsce spotkanie kierownictwa Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zaproszonych przedstawicieli urzędów miast i gmin oraz placówek oświatowych powiatu strzelińskiego w celu przedstawienia oferty pracy w Policji i korzyści płynących z tej służby. Gościom przekazano materiały z ofertą pracy.

Zawód policjanta

stanowi jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy.
Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem w policji
mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych, zaś w zależności od zainteresowań i umiejętności zatrudnienie można znaleźć w oddziałach lądowych, wodnych, oraz lotniczych.
Policjant jest jednym z nielicznych zawodów, w których prawo do świadczeń emerytalnych uzyskuje się już po 15 latach pracy, a do pensji podstawowej doliczane są specjalne dodatki.
Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy i teraz policjanci (tylko wchodzący do służby po tej dacie) będą pracować 10 lat dłużej - tj. emerytura będzie im przysługiwała po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat.
Zarobki policjanta
Wysokość zarobków w policji uzależniona jest zarówno od zajmowanego stanowiska, ilości przepracowanych lat, otrzymywanych dodatków, jak również indywidualnie otrzymywanych zadań, wyników zawodowych, czy nagród.
Średnia kwota wynagrodzenia wraz z podstawowymi dodatkami wzrasta od ok. 1,500 zł na stanowisku kursanta i 2,500 zł na stanowisku policjanta, do ok 4 tys. zł w przypadku kierownika rewiru. Na stanowisku komendanta powiatowego można już liczyć na zarobki powyżej 7 tys. zł, komendanta wojewódzkiego blisko 9 tys. zł, zaś awansując na komendanta głównego ok. 15 tys. zł.
Obok uposażenia dochodzą także liczne dodatki (m. in. za stopień, funkcyjny, służbowy, stołeczny, za opiekę nad służbowymi zwierzętami, instruktorski, lotniczy). Dodatki za stopień kształtują się od 330 zł na stanowisku posterunkowego, 560 zł na stanowisku aspiranta, 650 zł na stanowisku komisarza, 800 zł na stanowisku inspektora do 1000 zł na stanowisku generalnego inspektora.
Jak zostać policjantem

Chcąc wstąpić w szeregi policji należy przede wszystkim spełniać poniższe kryteria:
posiadać obywatelstwo polskie
być osobą niekaraną
korzystać z pełni praw publicznych
posiadać nieposzlakowaną opinię
posiadać co najmniej średnie wykształcenie (osoby bez wykształcenia średniego mogą jednak znaleźć zatrudnienie w oddziałach prewencji za zgodą komendanta wojewódzkiego policji, o ile wykażą szczególne predyspozycje do pracy w zawodzie)
charakteryzować się zdolnością fizyczną i psychiczną do pracy w służbach uzbrojonych
posiadać umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

W wyznaczonym terminie należy zgłosić się w odpowiedniej jednostce organizacyjnej policji z wymaganymi dokumentami, tj:
podaniem o przyjęcie do służby
kwestionariuszem osobowym
życiorysem
kserokopiami dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i ewentualne kwalifikacje zawodowe
kserokopiami świadectw pracy lub służby
wypełnioną ankietą bezpieczeństwa osobowego
w przypadku osób, które odbyły służbę wojskową wymagana jest książeczka wojskowa

Dodatkowo mogą być wymagane inne dokumenty, określane każdorazowo w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, które jest podawane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: http://www.policja.pl, w poszczególnych komendach w kraju oraz w urzędach pracy).
Oryginały wszystkich dokumentów kandydat przedkłada do wglądu przy składaniu kserokopii, zaś kwestionariusz oraz ankietę bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.

W trakcie przebiegu rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa wstępna z kandydatem, test pisemny ze znajomości funkcjonowania administracji publicznej (w tym policji), bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie, test sprawności fizycznej (obejmujący m. in. bieg, przewrót w przód i tył, przenoszenie manekina, bieg z przeszkodami, rzut piłką lekarską), test psychologiczny oceniający predyspozycje intelektualne i osobowościowe, oraz wywiad zorganizowany. Ostatnim etapem rekrutacji jest pozytywna ocena zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, wydana przez komisję lekarską.
W przypadku negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej i wywiadu środowiskowego, można powtórnie przystąpić do zdawania obu etapów, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od otrzymania wyników złoży się podanie o dalsze ubieganie się o przyjęcie do policji. Po przekroczeniu tego terminu można ubiegać się o ponowne przyjęcie dopiero po okresie 6 miesięcy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu wiedzy lub odmowy wydania poświsdczenia bezpieczeństwa do ponownego procesu rekrutacyjnego można przystąpić dopiero po upływie 12 miesięcy.

Osobami, które mogą zostać zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu, są pracownicy następujących służb:
funkcjonariusze Straży Granicznej
Biura Ochrony Rządu
Państwowej Straży Pożarnej
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencji Wywiadu
Służb Wywiadu Wojskowego
Służb Kontrwywiadu Wojskowego
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do oddziałów prewencji, które nie posiadają wykształcenia średniego, przyznawane są dodatkowe punkty za ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, ukończenie specjalistycznych kursów (m. in. strzelectwa), posiadanie prawa jazdy kategorii „C”, uprawianie przydatnych w policji dyscyplin sportowych (np. strzelectwo, sporty walki, sporty motorowe), wzrost minimum 175 cm.
Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe otrzymują dodatkowe punkty w zależności od posiadanego tytułu oraz kierunku ukończonych studiów (prawo, administracja, ekonomia, informatyka).
Źródło: ”zawodowe.com”
Zarówno osoby cywilne, jak również pracownicy policji chcący podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać możliwość awansu, mogą ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) i zaocznym (studia odpłatne). Policjanci, którzy uzyskali skierowanie na studia z miejsca pracy nie ponoszą kosztów kształcenia, zaś po ukończeniu studiów I stopnia i złożeniu egzaminu oficerskiego, otrzymuje stopień podkomisarza policji.
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
- pod numerem telefonu 071 340 40 44.
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami).
REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Zapraszamy.

 

Źródło:

asp. szt. Ireneusz Szałajko

http://www.strzelin.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/drzwi_otwarte_w_komendzie_powiatowej_policji_w_strzelinie__zostan_policjantem