Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 12 kwietnia 2017 10:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o nr 83/16, AM-7, o powierzchni 0,0030 ha, obr. Wiązów, KW nr WR1T/00016519/4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań,  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem MNU/3 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.800 (słownie złotych: dwa tysiące osiemset), wadium 280 (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt), postąpienie 28,00 (słownie złotych: dwadzieścia osiem).

 

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć kwotę podatku VAT
w wysokości 23% ostatecznej ceny nieruchomości. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 19.05.2016r. o godzinie:11.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia15.05.2017 r. na konto UMiG, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem Tel. (71)393-11-36, wew. 36