Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:42

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/6 AM - 10 położona w miejscowości Wiązów, pow. 0,0065 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i  zobowiązań. Cena wywoławcza: 1.900,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset 00/100), wadium: 190,00 zł ( słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 19,00 zł ( słownie złotych: dziewiętnaście 00/100).
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/7 AM - 10 położona
    w miejscowości Wiązów, pow. 0,0087 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza: 1.200,00 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście 00/100), wadium: 120,00 zł ( słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100), postąpienie: 12,00 zł ( słownie złotych: dwanaście 00/100).
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/8 AM - 10 położona
    w miejscowości Wiązów, pow. 0,0232 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza: 3.700,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100), wadium: 370,00 zł( słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt 00/100), postąpienie: 37,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem 00/100).
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/9 AM - 10 położona
    w miejscowości Wiązów, pow. 0,0084 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza: 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100), wadium: 320,00 zł ( słownie złotych: trzysta dwadzieścia 00/100), postąpienie: 32,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści dwa 00/100).

Działki nr 25/6 AM-10; 25/7 AM - 10; 25/8 AM - 10; 25/9 AM - 10 obręb Wiązów, na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr IV/12/11 z dnia 11.01.2011 zlokalizowane są na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i oznaczone są symbolem MW/10.

 

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 22.06.2017r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 19.06.2017 r. na konto UMiG, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Postąpienie w wysokości nie mniejszej niż ogłoszone w przetargu na daną nieruchomość oraz pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 19.06.2017 r. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń UMiG Wiązów do dnia 21.05.2017 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.