Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:44

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 118/5 AM-9, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,0800 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 28.300,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 2.830,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 290,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt 00/100).
    W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/43 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 334/1 AM-2, położona w miejscowości Wyszonowice, o pow. 0,2731 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 45.000,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100), wadium: 4.500,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100), postąpienie: 450,00 zł ( słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100). W Studium Uwarunkowań
    i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów obręb Wyszonowice oznaczony jest jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 334/2 AM-2, położona w miejscowości Wyszonowice, o pow. 0,2732 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 38.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści osiem  tysięcy 00/100), wadium: 3.800,00 zł ( słownie złotych: trzy tysiące osiemset 00/100), postąpienie: 380,00 zł ( słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Studium Uwarunkowań
    i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów obręb Wyszonowice oznaczony jest jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

 

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 22.06.2017r. o godzinie 11.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 19.06.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.