Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, budynkiem usługowym, o numerze ewidencyjnym 138/1 AM-8, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1324 ha, KW nr WR1T/00016551/0. Budynek podpiwniczony,
    w którym znajduje się kotłownia CO, zasilająca pobliskie przedszkole publiczne. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów obszar działki oznaczony jest symbolem U/8 jako tereny usług. Cena wywoławcza: 979.000,00 zł ( słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 97.900,00 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie: 9.800,00 zł ( słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset 00/100).

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 28.06.2017r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.