Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki  znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej Cena wywoławcza: 43.340,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści 00/100), wadium: 4.334,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery 00/100), postąpienie: 440,00 zł ( słownie złotych: czterysta czterdzieści 00/100).

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 28.06.2017r. o godzinie 12.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.