Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:23

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe niezabudowane o numerach ewidencyjnych 101/3 AM-2 oraz 101/9 AM-2, położone w miejscowości Wiązów, o łącznej pow. 0,1796 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 43.000,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy  tysiące 00/100), wadium: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), postąpienie: 430,00 zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wiązów teren przedmiotowych działek oznaczony jest symbolami: 101/3 AM-2 - E/3 – tereny urządzeń elektroenergetycznych; 101/9 AM-2 - PU/8 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz E/3 - tereny urządzeń elektroenergetycznych.

  • Nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr ewidencyjnych 103 AM – 2, KW nr WR1T/00016518/7, 104 AM – 2, KW nr WR1T/00016520/4, 101/11 AM – 2, KW nr WR1T/00027398/9, położone w miejscowości Wiązów, o łącznej pow. 1,0896 ha. Cena wywoławcza: 159.000,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 15.900,00 zł ( słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie: 1.600,00 zł ( słownie złotych: tysiąc sześćset 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wiązów teren przedmiotowych działek oznaczony jest symbolami PU/10 i PU/8 - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 28.06.2017r. o godzinie 11.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.