Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
czwartek, 03 sierpnia 2017 07:08

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do Gminy Wiązów.

1) Przetarg ustny nieograniczony:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 118/4 AM-9, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,0800 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 26.600,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset 00/100), wadium: 2.660,00,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt 00/100), postąpienie: 270,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt 00/100).
    W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/43 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) II przetarg  ustny nieograniczony:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 334/1 AM-2, położona w miejscowości Wyszonowice, o pow. 0,2731 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100), wadium: 2.700,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100), postąpienie: 270,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt 00/100). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów obręb Wyszonowice oznaczony jest jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Data I przetargu: 22.06.2017r.

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 334/2 AM-2, położona w miejscowości Wyszonowice, o pow. 0,2732 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 22.800,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące osiemset 00/100), wadium: 2.280,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 230,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści 00/100).
    W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów obręb Wyszonowice oznaczony jest jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Data I przetargu: 22.06.2017r.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter)
w dniu 08.09.2017r. ad. 1) o godzinie 10.00, ad.2) o godzinie 11.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne
i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 05.09.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.