Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
czwartek, 19 października 2017 12:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 378/7 AM-2, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 1,0815 ha, KW nr WR1T/00023664/7.W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów obszar działki oznaczony jest symbolem NU/1 jako teren urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów komunalnych.

Cena wywoławcza:155.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), wadium: 15.500,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset 00/100), postąpienie: 1.550,00 (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt 00/100).

 

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 23.11.2017r. o godzinie 12.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 20.11.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.