Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
wtorek, 31 października 2017 11:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

W trybie przetargu nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/1 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1360 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), wadium: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), postąpienie: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/2 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1360 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), wadium: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), postąpienie: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/3 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1383 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.400,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy czterysta 00/100), wadium: 3.040,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterdzieści 00/100), postąpienie: 310,00 zł (słownie złotych: trzysta dziesięć 00/100).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 62/2 AM-6, położona w miejscowości  Wiązów, o pow. 0,1028 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 23.300,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta 00/100), wadium: 2.330,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści 00/100), postąpienie: 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści 00/100).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/60 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 65/4 AM-1, położona w miejscowości  Jaworów, o pow. 0,1234 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza: 27.200,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 00/100), wadium: 2.720,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset dwadzieścia 00/100), postąpienie: 280,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt 00/100).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jaworów teren działki oznaczony jest symbolem MN/21 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter)
w dniu 07.12.2017r. ad. 1,2,3) o godzinie 10.00, ad. 4 i 5) o godzinie 11.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne
i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 01.12.2017 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.