Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 grudnia 2017 11:32

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w działce nr 27/1 AM – 1 obr. Wiązów wynoszącym 2/4 części w częściach wspólnych oraz budynki gospodarcze wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych działki nr 27/2 AM – 1 obr. Jaworów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), wadium: 2.500,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100), postąpienie: 250,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Termin I przetargu: 28.06.2017 r.

2. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 120/1 AM – 8 położona w miejscowości Wiązów, KW nr WR1T/00002697/4 o pow. 0,0700 ha. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem MN/21 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza: 15.100,00 zł ( słownie złotych: piętnaście tysięcy sto 00/100), wadium: 1.510,00 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc pięćset dziesięć 00/100), postąpienie: 160,00 zł ( słownie złotych: sto sześćdziesiąt 00/100). Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%. Termin I przetargu: 30.10.2017r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 23.01.2018 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter) w dniu 01.02.2018 r.  ad) 1. o godz. 10.00 ad) 2. o godz. 11.30. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 23.01.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.