Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieNieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Strzelińskim Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 16 stycznia 2018 14:55

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Starosta Strzeliński utworzył punkty, w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych wyżej wymienioną ustawą. Kliknij 'więcej' aby zobaczyć harmonogram przyjęć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2018 r.

 

Pierwszy z punktów zorganizowany został w pięciu lokalizacjach i przedstawia się następująco:

1. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11; 57-100 Strzelin

PONIEDZIAŁEK od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 71 39 21 971

(radca prawny wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).

2. Urząd Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37; 57-120 Wiązów

PIĄTEK od godz. 11.00 do 15.00 – Tel. 71 39 31 136

(dwóch radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).

3. Urząd Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A; 57-130 Przeworno

WTOREK od godz. 12.00 do 16.00 – Tel. 74 81 02 052

(dwóch adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką).

4. Urząd Gminy w Borowie, ul. Konstytucji 3-go Maja 22; 57-160 Borów

ŚRODA od godz. 12.30 do 16.30 – Tel. 71 39 33 221

(dwóch adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką).

5. Urząd Gminy w Kondratowicach, Kondratowice ul. Nowa 1; 57-150 Prusy

CZWARTEK od godz. 14.30 do 18.30 – Tel. 71 39 26 060

(radca prawny wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).

 

Drugi z punktów zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelinie przy ul. Kamiennej 10; 57-100 Strzelin, w którym nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” (dane fundacji: 0000381818, NIP 5010071889, Regon 021494833, adres: ul.Stefana Batorego 8, 56-200 Góra ).

Harmonogram przyjęć:

  • w poniedziałki i środy od godz. 8.00 do 12.30, we wtorki od godz. 13.30 do godz.18.00, w czwartki od godz. 10.00 do 14.30  i w piątki od godz. 8.00 do godz.12.00 – Tel. 71 39 23 016

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkty nie będą czynne.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane  świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2) posiada Kartę Dużej Rodziny, lub

3) uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat, lub

6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub

7) jest w ciąży.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

 

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.