Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 marca 2018 10:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych:

  • Kompleks nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 48/2; 48/3; 48/4; 48/5; 48/6; 48/7; 48/8 AM - 6, o łącznej pow. 0,0330 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położony w miejscowości Wiązów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren działek oznaczony jest symbolem MU/14 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Nieruchomości znajdują się
    w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, B – ochrony konserwatorskiej oraz strefie W- ścisłej ochrony archeologicznej. Cena wywoławcza: 11.600,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset 00/100), wadium: 1.160,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100), postąpienie: 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad
w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 07.05.2018 r. na konto UMiG Wiązów,
Pl. Wolności 37
, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.