Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

1) Kompleks nieruchomości niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 1/19 i 1/23 AM – 2 obręb Wyszonowice
o łącznej pow. 0,6584 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 40.800,00 zł (słownie złotych czterdzieści tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.080,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 410,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć 00/100). W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie
ZL – tereny leśne i zadrzewione. Zakup zwolniony z podatku VAT.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 146/1 AM – 1 obr. Stary Wiązów, o pow. 0,0625 ha, KW nr WR1T/00033344/1. W Miejscowym Planie Zagospodarowani Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się w strefie A - ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie OW – obserwacji archeologicznej. Cena wywoławcza: 14.650,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100), wadium: 1.465,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100), postąpienie: 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

 

II przetarg ustny nieograniczony:

3) Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 54 zlokalizowanego na działce numer 96/3 AM-1 obr. Miechowice Oł. wraz z udziałem wynoszącym 5986/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 96/3 AM – 1 obr. Miechowice Oł, o pow. 0,1624 ha,  KW nr WR1T/00037149/2. Sprzedaży podlega lokal o pow. 105,85 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.  Cena wywoławcza: 97.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100), wadium: 9.700,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset  00/100), postąpienie: 970,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt 00/100). Nieruchomość objęta wykazem dolnośląskiego konserwatora zabytków. W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Termin I przetargu: 19.04.2018 r.

II przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości nr 46/1 AM – 6 obr. Wiązów:

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana o numerze ewidencyjnym 46/2 AM – 6 obręb Wiązów o pow. 0,0101 ha, KW nr WR1T/00016519/4. Cena wywoławcza: 3.472,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa 00/100), wadium: 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 40,00 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Nieruchomość położona w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefie B – ochrony konserwatorskiej, strefie W – ścisłej ochrony archeologicznej. W Miejscowym Planie Zagospodarowani Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %. Termin I przetargu: 05.04.2018 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 13.07.2018 r.

 

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad  (parter) :

  • ad. 1) 18.07.2018 r. o godzinie 10.00,
  • ad. 2) 18.07.2018 r. o godzinie 11.30,
  • ad. 3) 18.07.2018 r. o godzinie 14.00,
  • ad. 4) 02.08.2018 r. o godzinie 8.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 13.07.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.