Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 listopada 2018 10:46

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 83/1 AM - 7, o pow. 0,1246 ha, KW nr WR1T/00016519/4, położona w miejscowości. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MNU/3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskie. Cena wywoławcza: 52.800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset  00/100), wadium: 5.280,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100), postąpienie 530,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/2 AM-1, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Biskupickiej, o pow. 0,1207 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 55.400,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 00/100), wadium: 5.540,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset czterdzieści 00/100), postąpienie: 560,00 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 i MN/54 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad w dniu 07.01.2019 r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 03.01.2019 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.