Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 09 stycznia 2019 15:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

 1. nieruchomość niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów
  o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 179.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 17.900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie min.: 1.790,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie PU/8 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
 2. nieruchomość niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 11/1 AM – 3 obręb Wiązów
  o pow. 0,1068 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 21.700,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset 00/100), wadium: 2.170,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto siedemdziesiąt 00/100), postąpienie min.: 220,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie WS/20- tereny wód otwartych, płynących i cieków wodnych. Zakup zwolniony z podatku VAT.
 3. nieruchomość niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 24/2 AM – 3 obręb Wiązów
  o pow. 0,0402 ha, KW nr WR1T/00016520/4. Cena wywoławcza: 15.700,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset 00/100), wadium: 1.570,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt 00/100), postąpienie min.: 160,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie MN/5- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad  (parter) w dniu 14.02.2019 r.:

 • ad. 1) o godzinie 10.00,
 • ad. 2) i 3) o godzinie 12.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 11.02.2019 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.