ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1) W trybie przetargu nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/3 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1213 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.300,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 3.730,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 380,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 oraz MN/54 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Data I przetargu: 30.10.2017 r.

 

 

 

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/9 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1100 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100), wadium: 3.700,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100), postąpienie: 370,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
    Data I przetargu: 30.10.2017 r.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/12 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1325 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 43.700,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące siedemset 00/100), wadium: 4.370,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt 00/100), postąpienie: 440,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Data I przetargu: 30.10.2017 r.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ceny zakupu należy doliczyć podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad nr 1 (parter)
w dniu 23.02.2018r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.