Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 21 lutego 2018 13:41

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg:

1. Ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • numer 65/4 AM-1 obr. Jaworów, o pow. 0,1234 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza: 16.320,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100), wadium: 1.632,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa 00/100), postąpienie: 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jaworów teren działki oznaczony jest symbolem 6MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

2. Ustny ograniczony do współwłaścicieli budynku nr 13 w Kowalowie, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego:

  • numer 3 położonego w Kowalowie nr 13 wraz z udziałem wynoszącym 1100/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 29 AM – 1 obr. Kowalów. Pow. lokalu 27,70 m2, KW nr WR1T/00026308/5. Cena wywoławcza: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), wadium: 430,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100), postąpienie: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów nieruchomość położona jest w strefie dominującej zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia: 26.03.2018 r.

3. Ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości nr 46/1 AM – 6 obr. Wiązów, na sprzedaż nieruchomości gruntowe:

  • numer 46/2 AM – 6 obr. Wiązów, o pow 0,0101 ha położonej przy ul. Daszyńskiego, KW nr WR1T/00016519/4. Cena wywoławcza: 4.960,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100), wadium: 496,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt sześć  00/100), postąpienie: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MU/14 jako tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
    Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa
    w przetargu należy złożyć do dnia: 26.03.2018 r.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Wiązów
, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad (parter):

ad.1.            w dniu 29.03.2018 r. o  godz. 10.00;

ad.2.            w dniu 29.03.2018 r. o  godz. 10.30;

ad.3.            w dniu 05.04.2018 r. o  godz. 10.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak
w wykazie, najpóźniej do dnia 26.03.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie
i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.