Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 października 2018 09:24

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 260/2 AM - 2, o pow. 0,1135 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Konopnickiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN/41 – zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna. Nieruchomość znajduje się w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza: 49.800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.980,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 260/3 AM - 2, o pow. 0,1133 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Konopnickiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN/41 – zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna. Nieruchomość znajduje się w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza: 49.800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.980,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 83/2 AM - 7, o pow. 0,1040 ha, KW nr WR1T/00016519/4, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Strzelińskiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MNU/3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskie. Cena wywoławcza: 46.500,00 zł (słownie złotych czterdzieści sześć tysięcy pięćset 00/100), wadium: 4.650,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100), postąpienie 465,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 83/3 AM - 7, o pow. 0,1020 ha, KW nr WR1T/00016519/4, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Strzelińskiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MNU/3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskie. Cena wywoławcza: 45.500,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy pięćset00/100), wadium: 4.550,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100), postąpienie 455,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/2 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1360 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), wadium: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), postąpienie: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/3 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1383 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.400,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy czterysta 00/100), wadium: 3.040,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterdzieści 00/100), postąpienie: 310,00 zł (słownie złotych: trzysta dziesięć 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/2 AM-1, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Biskupickiej, o pow. 0,1207 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 55.400,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 00/100), wadium: 5.540,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset czterdzieści 00/100), postąpienie: 560,00 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 i MN/54 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad w dniu 15.11.2018 r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 12.11.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.