Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 31 października 2018 13:14

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 62/3 AM –8 obr. Wiązów, o pow. 0,0694 ha, KW nr WR1T/00016518/7. W Miejscowym Planie Zagospodarowani Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość znajduje się w strefie B - ochrony konserwatorskiej oraz strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza: 33.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące pięćset 00/100), wadium: 3.350,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 335,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści pięć 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/5 AM-1, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Biskupickiej, o pow. 0,1050 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 49.500,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć pięćset 00/100), wadium: 4.950,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 495,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne. Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/8 AM-1, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Biskupickiej, o pow. 0,1150 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 53.500,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100), wadium: 5.350,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 535,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści pięć 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działka oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne. Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

II przetarg ustny nieograniczony:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 146/1 AM – 1 obr. Stary Wiązów, o pow. 0,0625 ha, KW nr WR1T/00033344/1. W Miejscowym Planie Zagospodarowani Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się w strefie A - ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie OW – obserwacji archeologicznej. Cena wywoławcza: 14.650,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100), wadium: 1.465,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100), postąpienie: 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Termin I przetargu: 18.07.2018 r. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad w dniu 06.12.2018 r.  ad. 1), 2), 3) o godzinie 12.00, ad. 4) o godzinie 10.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 03.12.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem ((71)393-11-36, wew. 36.