Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieWycinka drzew - zmiany w przepisach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 sierpnia 2010 21:35

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 lipca 2010 roku nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) dot. wycinki drzew i krzewów.

Zmiany zostały opublikowane w ustawie z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2010r. Nr 119, poz. 804).

Najistotniejsze zmiany dotyczą wieku planowanych do usunięcia drzew i krzewów. Zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie dla drzew i krzewów, których wiek nie przekroczył 10 lat.

Do wniosku na wycinkę oprócz wymaganych dokumentów, należy także dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Ponadto jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku na wycinkę dołącza zgodę właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew.

Szczegółowe informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz zmian w ustawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiązów pok. 21 lub telefonicznie pod nr 71 393 11 36.