Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Młynarczyk   
środa, 19 czerwca 2024 11:03

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.), gminy co najmniej raz na 2 lata mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z powyższym informuje, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2024 r. przeprowadzą kontrole wszystkich nieruchomości pod kątem wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku przydomowych oczyszczalni dodatkowo przyzwolenie wodnoprawne oraz certyfikat.

W związku z powyższym informuje, że kontrole będą przebiegać na poniższe sposoby:

  • właściciel nieruchomości może dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów kopię w/w dokumentacji: osobiście, pocztą tradycyjną lub przez ePUAP;
  • właściciel nieruchomości dostarczy kopie w/w dokumentów w wyznaczone dni do świetlic wiejskich, gdzie dokumentację będą zbierać pracownicy.

Brak dostarczenia dokumentów będzie skutkować kontrolą w miejscu zamieszkania.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Prosimy o przygotowanie rachunków za pobór wody i wywóz nieczystości ciekłych oraz wypełnianie obowiązkowej informacji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni, które są do pobrania na BIP Wiązów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.