Bezpieczne wakacje w rodzinnych gospodarstwach rolnych Drukuj
wtorek, 22 czerwca 2021 09:50

Krus

W rodzinach rolniczych, wychowanie przez pracę, jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Najmłodsi muszą pozostawać pod stałą opieką, w miejscu do zabawy wydzielonym z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem prac, trzeba zawsze sprawdzić, czy w pobliżu urządzeń i maszyn rolniczych nie ma dzieci. Należy kontrolować kontakty dzieci ze zwierzętami gospodarskimi, środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami i innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dzieci trzeba chronić przez ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta.

Praca w polu i zagrodzie

PT KRUS Strzelin przypomina o szczególnie niebezpiecznych czynnościach, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie mogą wykonywać dzieci poniżej 16. roku życia. Są to: kierowanie ciągnikami rolniczymi, obsługiwanie maszyn - kombajnów, kosiarek, pras do słomy i siana, przebywanie dzieci w strefie maszyn i pojazdów. Dzieci nie powinny pracować w nienaturalnej pozycji ciała, dźwigać i ręcznie przenosić ciężkie przedmioty. Niedozwolone są: obsługa sieczkarni, śrutowników, mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przebywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy maszyn, uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, prace z użyciem pilarek łańcuchowych, prace związane ze ścinaniem i rąbaniem drzew, obsługa zwierząt o dużej masie ciała takich jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących, spawanie elektryczne i gazowe.

Groźne substancje chemiczne i środki ochrony roślin

Dzieci nie mogą mieć dostępu do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie: substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów. Zabronione są prace z użyciem rozpuszczalników organicznych, prace w silosach, na wysokościach, wywóz gnojowicy. Organizm dziecka, ze względu na niedostateczne wykształcenie wszystkich układów, jest bardziej wrażliwy na zatrucia niż osoba dorosła. W organizmach dzieci łatwiej dochodzi do uszkodzenia wątroby, występuje także większa wrażliwość tkanki mózgowej na działanie substancji toksycznych.

Warto być ostrożnym

Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Każda pracująca maszyna - tym bardziej nie w pełni sprawna - stanowi potencjalne zagrożenie. Z ryzykiem wiąże się każdy kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, a praca ze środkami ochrony roślin niesie ryzyko zatrucia. Nieumiejętne angażowanie dzieci do pracy, powierzanie prac nieodpowiednich do ich możliwości czy też prac niebezpiecznych ma negatywny wpływ na ich zdrowie i wszechstronny rozwój. Dlatego korzystając z pomocy dzieci, należy wybierać prace, którym mogą podołać, bez narażania się na niebezpieczeństwo.

PT KRUS Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano, jako materiały źródłowe, broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.