Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „Przebudowa hełmu i wieży Ratusza w Wiązowie”

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Przebudowa hełmu i wieży Ratusza w Wiązowie” Drukuj Email
poniedziałek, 05 czerwca 2017 10:30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest przebudowa hełmu i wieży ratuszowej wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/2418/1638 z dnia 08.04.1966 r.

Cel ten zrealizowany będzie poprzez konieczność podjęcia aktywnych działań na rzecz odnowy historycznej i zabytkowej wieży, których produkty doprowadzą do wykonania zabiegów, które zniwelują przyczyny niszczenia, zahamują procesy destrukcyjne oraz przywrócą pełne walory estetyczne i funkcjonalne, a przede wszystkim umożliwią udostępnienie obiektu mieszkańcom oraz turystom, a rezultaty przyczynia się do zwiększenia liczby odwiedzin miejsca należącego do dziedzictwa kulturowego.

Realizacja przez Gminę Wiązów przedmiotowego zadania przyczyni się nie tylko do odrestaurowania ważnego z punktu widzenia dziedzictwa historycznego i kulturowego obiektu, ale wpłynie przede wszystkim na zwiększenie liczby zabezpieczonych obiektów zabytkowych oraz rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie gminy i województwa. Tym samym przedsięwzięcie stanowi kontynuację i uszczegółowienie założeń polityki regionalnej i przyczynią się do realizacji jej założeń na szczeblu regionalnym województwa dolnośląskiego.

Wartość projektu:828 080,30 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 703 868,26 złotych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe , 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne – nabór na OSI