Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych SZKOŁA TIK - REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiSZKOŁA TIK - REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE Drukuj Email
poniedziałek, 05 czerwca 2017 10:35

„SZKOŁA TIK - REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE- wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego - jako podstawowych narzędzi wspierających rozwój i kształcenie uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel główny - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Jaworowie przez poprawę warunków i jakości nauczania dla min 88 uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych oraz efektywne wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zindywidualizowanie nauczania dzięki kompleksowemu wykorzystaniu technologii TIK i nowoczesnych materiałów dydaktycznych, oraz stworzenie możliwości szerszego oddziaływania terapeutyczno-edukacyjnego na  potrzeby tych uczniów w realizacji programu nauczania.

 

Cel główny będzie osiągnięty przez cele szczegółowe:

  1. poprawa jakości nauczania przedmiotów informatycznych, matematycznych i przyrodniczych u min 70% uczniów szkoły przez wyposażenie 4 pracowni: cyfrowej, matematycznej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej w nowoczesne urządzenia i materiały dydaktyczne wykorzystujące TIK.
  2. wspomaganie rozwoju i indywidualizacja kształcenia min 29 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez wykorzystanie  TIK i stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego.

 

Wartościami dodanymi projektu będą:

 

-        poszerzenie zakresu metod dydaktycznych wynikające z zastosowania TIK;

-        zmniejszenie kosztów i wzrost bezpieczeństwa wykonywanych przez uczniów eksperymentów (w trybie wirtualnym);

-        wzrost średniej ocen wśród uczniów kończących edukację podstawową w Szkole w Jaworowie;

-        zwiększenie ogólnych kompetencji TIK w dalszej edukacji i pracy dzięki wprowadzeniu tych narzędzi do codziennej pracy ucznia;

-        zniwelowanie wykluczenia cyfrowego poprzez bieżący dostęp do zasobów Internetu.

 

Wartość projektu:399 410,20 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 339 498,67 złotych.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna, poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawowa i gimnazjalną - konkursy horyzontalne – nabór na OSI.