Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie”

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki„Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” Drukuj Email
czwartek, 06 września 2018 10:56

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Strzelin, Gminę Borów, Gminę Wiązów, Gminę Przeworno oraz Gminę Kondratowice (Lidera Projektu).

Całkowita wartość projektu: 1 183 163,60 PLN

Wartość projektu po stronie Gminy Strzelin: 236 558,92 PLN

Dofinansowanie: 1 005 375,40 PLN

Dofinansowanie projektu po stronie Gminy Strzelin: 201 075,08 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Projekt polegał na zakupie wyposażenia dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Strzelińskiego. Zakres wyposażenia obejmował głównie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne oraz w niewielkim zakresie zakup mebli. Głównym, zidentyfikowanym problemem w szkołach, na terenie powiatu strzelińskiego było niedostateczne wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w sprzęty, niezbędny do przeprowadzania zajęć matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Brak odpowiedniego dostępu do pomocy naukowych, uniemożliwiał stymulowanie rozwoju dzieci oraz lepsze ich przygotowanie do dalszej nauki. Dzięki realizacji projektu zapewniono niezbędną bazę materialną do zaspokojenia potrzeb wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki oraz potrzeb wynikających z konieczności prawidłowego kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w wybranych szkołach, biorących udział w Projekcie, gdzie uczniowie osiągają najsłabsze wyniki w nauce. Obecny stan wyposażenia sal lekcyjnych/pracowni pozwoli na prowadzenie zajęć na poziomie zapewniającym prawidłowe kształcenie.

Celem głównym przedmiotowego projektu było ograniczenie problemu związanego z niedostatecznymi warunkami kształcenia w szkołach, na terenie powiatu strzelińskiego. Przy określeniu celu projektu uwzględniono konieczność wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniów niepełnosprawnych, z orzeczeniami posiadającymi szczególne problemy w nauce oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu pozwala na ograniczenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości kształcenia podstawowego oraz gimnazjalnego, w stosunku do innych placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego, w których uczniowie osiągają wyższe wyniki w zakresie sprawdzianów szóstoklasistów oraz sprawdzianów gimnazjalnych. Konsekwencją powyższego będzie zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz poprawa osiąganych przez nie wyników na egzaminach. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie wysokiej jakości nauki w szkołach, w tym umożliwienie uczniom zdobycie kluczowych na rynku pracy kompetencji.