Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiRewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2019 12:26

Celem głównym projektu jest ożywienie centralnego obszaru miasta oraz przywrócenia mu funkcji społecznych, integrujących mieszkańców obszaru zdegradowanego. Rynek jest zwykle wizytówką miasta, dlatego też jego rewitalizacja pozytywnie wpłynie na poczucie tożsamości mieszkańców z Wiązowem. Społeczność zamieszkująca rynek i tereny przyległe będzie miała poczucie estetyki miejsca, w którym zamieszkują, będą dumni ze swojego otoczenia, a poprzez to wzrośnie w nich poczucie odpowiedzialności za dbanie o swoje miasto i swoje najbliższe otoczenie. Teren ten stanie się również bardziej atrakcyjny dla drobnych przedsiębiorców, którzy będą chętniej zakładać działalność związaną z gastronomią na tym terenie, a co za tym idzie istnieje możliwość zmniejszenia się bezrobocia.

Cele szczegółowe projektu:

  • ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych;
  • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów;
  • uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki gminy;
  • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości i zwiększenie wartości nieruchomości sąsiednich;
  • rozwój publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji integracyjnej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjno-turystycznej;
  • wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna.

Wartość projektu: 465 595,94 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 302 590,80 złotych.

Projekt dofinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie, 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI dla zadnia pn.: ”Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie”