Wracam na stronę główną Urząd Miasta i Gminy

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiUrząd Miasta i Gminy - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 czerwca 2010 21:44
Spis treści
Urząd Miasta i Gminy
Burmistrz i kadra pracownicza
Praktyczny poradnik interesanta
Statut Miasta i Gminy Wiązów
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów
Wszystkie strony

 

Regulamin

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów

§1

 1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Wiązów, zwana dalej ,,komisja”, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania:
  1. Urzędu w zakresie spraw finansowo- gospodarczych,
  2. sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  3. sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych,
  4. sposobu realizacji uchwał Rady.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów wymienionych w ust. 1, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 3. Komisja kontroluje działalność burmistrza i podporządkowanych mu jednostek pod względem:
  • legalności,
  • celowości,
  • gospodarności i oszczędności,
  • rzetelności,
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
  • planowości.

4. Komisja kontroluje burmistrza oraz gminne jednostki organizacyjne, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Miasta i Gminy.

5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

§2

 1. Komisja opiniuje na piśmie wykonanie budżetu miasta i gminy i występuje z pisemnym wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 5 dni od daty sporządzenia wniosku.
 3. Przewodniczący komisji przekłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia.

§3

 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.
 2. Przewodniczący komisji przekłada opinię, o której mowa w ust. 1, na ręce Przewodniczącego Rady, w terminie 14 dni od daty ich sporządzenia.

§4

 1. W skład komisji wchodzą: przewodniczący oraz pozostali członkowie wybrani spośród radnych.
 2. Przewodniczący komisji wybierany jest uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są uchwałą spośród swojego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 4. Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 5. Odwołanie przewodniczącego komisji lub poszczególnych członków następuje na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
 6. W skład komisji nie mogą być wybierani:
  1. Przewodniczący Rady,
  2. Wiceprzewodniczący Rady.
 7. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.

§5

 1. Przewodniczący , jego zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału z w działaniach komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.
 3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie, od decyzji o wyłączeniu, do Rady- w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§6

 1. Komisja podlega Radzie.
 2. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady.
 3. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. terminy odbywania posiedzeń,
  2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli,
  3. rodzaj i zakres kontroli.
 4. Rada może podjąć decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy komisji.
 5. Rada nie może nakazać komisji wstrzymania rozpoczęcia kontroli, a także przerwania kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe nakazy dotyczą także wykonania poszczególnych czynności kontrolnych.
 6. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 7. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 4- 6, wykonywane są niezwłocznie.
 8. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.
 9. Komisja może prowadzić kontrole sprawdzające, nie objęte zatwierdzonym planem pracy.

§7

 1. Komisja w terminie do 31 stycznia każdego roku składa przewodniczącemu roczne §7 sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, które przedkłada Radzie na najbliższej sesji.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli,
  2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz wniosków podjętych przez komisję,
  4. wykaz wyłączeń, o których mowa w §5 regulaminu,
  5. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli.
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§8

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia nieplanowane mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady,
  2. nie mniej niż 1/3 ustawowego składu Rady,
  3. nie mniej niż połowa członków komisji.
 3. Przewodniczący Rady oraz radni składają składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.
 4. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie osoby nie będące członkami komisji.
 5. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie:
  1. radnych nie będących członkami komisji,
  2. osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
 6. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół w terminie 21 dni od dnia odbycia posiedzenia, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji.
 7. W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzje o obowiązku zachowania tajemnicy części posiedzenia i o wyłączeniu z udziału w tej części innych osób.

§9

 1. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Głosowanie jest jawne. w przypadku równej liczby głosów- przy opiniowaniu wykonania budżetu miasta i gminy oraz głosowaniu wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi- rozstrzyga głos przewodniczącego.

§10

Obsługę biurową komisji zapewnia Burmistrz.

§11

 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§12

 1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1. problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  2. sprawdzające- podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.
 2. Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

§13

 1. Kontroli dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole sprawdzające mogą być przeprowadzane przez 2 członków komisji.
 4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie dla przewodniczącego komisji podpisuje Przewodniczący Rady.
 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
 6. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacje współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§14

 1. W razie ujawniania w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazują dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy burmistrza, kontrolujący zawiadamia Przewodniczącego Rady.

§15

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w §1 ust. 3.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§16

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienie kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pismo wyjaśniające.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

§17

Obowiązki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§18

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§19

Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli- w terminie 14 dni od daty jej zakończenia- protokół kontrolny obejmujący:

  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w tym protokole.
  7. Datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. Podpis kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny.

§20

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisanie protokołu odmówił przewodniczący komisji, składa on na zasadach wyżej podanych- wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.

§21

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego komisji lub Przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§22

Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu - otrzymują: komisja i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§23

Komisja po zapoznaniu się z wynikiem kontroli formułuje zalecenia i wnioski, które przekazuje Przewodniczącemu Rady oraz jednostce kontrolowanej.

§24

 1. Komisja może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może podlegać w szczególności na wymianie usług, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.
 3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacje współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§25

Komisja może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontrolne.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Do zakresu zadań Sekretarza należy m.in.:

1) wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych udzielonych przez Burmistrza,

2) koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Gminy,

3) opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

5) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

6) nadzorowanie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków,

7) sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącą działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz komórek jednostek organizacyjnych Gminy,

8) kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,

9) prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty
i Karty Nauczyciela w ramach kompetencji organu prowadzącego,

10) nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania i analizowania skarg, wniosków
i petycji,

11) udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy oraz udział we wdrażaniu strategii dotyczących rozwoju Gminy,

12) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem przetargów,

13) nadzorowanie procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych,

informacji niejawnych,

14) nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu.