Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieBezpieczeństwo przy użytkowaniu przyczep Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
poniedziałek, 13 grudnia 2021 10:18

Krus

Podstawowymi środkami transportu w indywidualnych gospodarstwach rolnych są przyczepy ciągnikowe. W gospodarstwach spotkać można po kilka różnych rodzajów i typów przyczep: jedno lub dwuosiowe, skrzyniowe oraz wywrotki. Podczas użytkowania maszyn i urządzeń do transportu i przenoszenia, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń producentów sprzętu zawartych w instrukcjach ich obsługi. Użytkowane przyczepy powinny być sprawne technicznie i mieć instalacje w dobrym stanie: elektryczną i pneumatyczną (hamulcową), a przyczepa wywrotka – dodatkową sprawną instalację hydrauliczną.

Podstawowe zasady bhp przy obsłudze przyczep:

  • po każdorazowym sprzęgnięciu przyczepy z ciągnikiem należy sprawdzić działanie instalacji elektrycznej i układu hamulcowego;
  • przed jazdą przyczepą wywrotką należy sprawdzić, czy założone są wszystkie sworznie blokujące skrzynię ładunkową z ramą;
  • należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia i opuszczania skrzyni przyczepy wywrotki – uważać, aby w jej pobliżu nie znajdowały się osoby postronne (w czasie rozładunku dyszel przyczepy wywrotki musi być ustawiony na wprost);
  • przed regulacją lub naprawą elementów przyczepy wywrotki przy podniesionej skrzyni ładunkowej, należy bezwzględnie zabezpieczyć skrzynię przed opadnięciem;
  • niedopuszczalna jest jazda osób na dyszlach przyczep;
  • nie wolno przewozić osób na transportowanym ładunku;
  • przewożony ładunek należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni skrzyni ładunkowej przyczepy;
  • nie należy użytkować przyczep na pochyłościach powyżej 6º (spadek poprzeczny);
  • szczególną ostrożność zachować należy podczas demontażu (montażu) pierścieni sprężystych kół przyczepy – czynność tę należy wykonywać po uprzednim umieszczeniu kola w specjalnie do tego skonstruowanej ramie ochronnej;
  • podczas dokonywania nawrotów przyczepą, nie należy przekraczać dopuszczalnego, wynoszącego 90º – kąta skrętu.

W razie wypadku

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską, informując lekarza o okolicznościach wypadku. W sytuacji wypadku przy pracy rolniczej, jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, można zgłosić zdarzenie bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba.

PT KRUS Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano materiały źródłowe z broszur prewencyjnych wydanych przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach: www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.pl