Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Emilia Kowalska   
poniedziałek, 26 czerwca 2023 10:35

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr LVI/429/2023 z dnia 21.06.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

W dniu 21.06.2023 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LIV/416/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Wiązów, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Mieście i Gminie Wiązów mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 25.07.2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiązów Plac Wolności 37, 57-12 Wiązów lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. z datą wpływu po dniu 25.07.2023 r.,
  2. bez danych kontaktowych,
  3. przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Załączniki dostępne pod adresem:

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21552,obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-wiazow-o-podjeciu-przez-rade-miasta-i-gminy-wiazow-uchwaly-n.html