Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłaszamy pierwszą rekrutację do Klubu Malucha w Wiązowie, który będzie mieścił się przy ul. Pocztowej 4. Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
czwartek, 20 lipca 2023 11:54

 

Logotypy Klub Malucha

Karty zgłoszenia dziecka będą przyjmowane od 26 lipca 2023 roku od godziny 8.00 do 04 sierpnia 2023 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Rozpoczęcie działalności Klubu zaplanowaliśmy na 1 września 2023 roku.

Klub Malucha będzie działał na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 204 z późn. zm.).

Łączna liczba wolnych miejsc w Klubie Malucha: 30.

Do Klubu mogą być przyjmowane dzieci powyżej 1 roku życia, a które nie ukończyły 3 lat, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Wiązów.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu będzie przekraczać liczbę wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę w pierwszej kolejności:

  1. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie);
  2. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, co do których brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do Klubu;
  3. a następnie

  4. dzieci objęte pieczą zastępczą;
  5. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Klubu;
  6. dzieci rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie Gminy.

W przypadku, gdy liczba dzieci mających taką samą liczbę punktów po zastosowaniu kryteriów określonych powyżej będzie  większa od liczby wolnych miejsc w Klubie, pod uwagę brana jest kolejność tj. data złożenia karty zgłoszeniowej.

Pobyt w Klubie Malucha będzie odpłatny. Łączny miesięczny koszt pobytu dziecka ustalono na kwotę 1 487,00 zł. W związku z faktem, że Gmina Wiązów pozyskała środki  z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 na każde dziecko przyjęte do Klubu otrzyma dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy w wysokości 837,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym miesięczny koszt pobytu dziecka zostanie pomniejszony o wartość otrzymanego dofinansowania i wyniesie ostatecznie 650,00 zł.

Uprawnieni rodzice mają również możliwość skorzystania  z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku o Rodzinnym kapitale Opiekuńczym. Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajda Państwo na stronie ZUS link: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

Rodzic zobowiązany będzie również do uiszczania opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Malucha, którą ustalono na kwotę 12,00 zł dziennie.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 roku.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji lub zasad funkcjonowania Klubu Malucha w Wiązowie zachęcam do kontaktu z pracownikiem Urzędu pod nr tel. 71 393 11 36 wew. 15.

Do pobrania Karta zgłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

/-/Jerzy Krochmalny