Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieRejestr Zastrzeżeń Numeru Pesel Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
piątek, 17 listopada 2023 08:15

Dowód Osobisty

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL:

 • elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel
 • osobiście w siedzibie dowolnej gminy.
 • docelowo zakłada się, że zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także osobiście w banku krajowym albo spółdzielczej kasie oszczędnościwo-kredytowej oraz w placówce wyznaczonego operatora pocztowego.

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia będzie bezpłatne.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenie numeru PESEL.
 2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Wgląd do historii zastrzeżeń numeru PESEL i wykazu weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.
 4. Weryfikację istnienia zastrzeżenia numeru PESEL.

Jak to zrobić:

 1. Elektronicznie poprzez  stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL dokonywane będzie z urzędu w przypadku unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, a także rejestracji w systemie PESEL daty zgonu osoby bądź daty odnalezienia zwłok.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.