Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieBezpieczna praca na wysokości w gospodarstwie rolnym Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
poniedziałek, 18 grudnia 2023 13:03

Krus

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Znaczna część prac realizowanych w gospodarstwie rolnym to prace na wysokości. Nie każdy człowiek może wykonywać taką pracę. Niektórzy ludzie cierpią na lęk wysokości i nie wolno ich zmuszać ani namawiać do tego typu prac, bo skutki mogą być po prostu tragiczne.

Do zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych w skutek upadku z wysokości najczęściej dochodzi w trakcie:

 • wznoszenia konstrukcji obiektów budowlanych,
 • montażu slupów, stropów, ścian i dachów,
 • remontu, naprawy i konserwacji dachów domów mieszkalnych, stodół, obór itp.,
 • załadunku, rozładunku i transportu materiałów objętościowych,
 • wznoszenia stert i stogów,
 • wchodzenia i schodzenia po drabinie,
 • obsługi ciągników, maszyn i kombajnów,
 • użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i piwnicach,
 • pracach na drzewach w sadzie i obrębie gospodarstwa rolnego
 • korzystania z różnego rodzaju zbiorników w zagłębieniach i silosów.

Najpopularniejszym urządzeniem służącym do wspinania jest w gospodarstwie drabina. Nieumiejętne korzystanie z niej powoduje jednak wiele wypadków. Trzeba zatem przestrzegać następujących zasad:

 1. Nie używać drabin uszkodzonych, z wyłamanymi lub pękniętymi szczeblami.
 2. Nie malować emalią drewnianych drabin, gdyż nie będą widoczne rozwarstwienia słoi i możliwe uszkodzenia drewna.
 3. Zabezpieczyć drabinę przed przesunięciem się po podłożu.
 4. Drabina przystawna musi wystawać co najmniej 75 cm ponad krawędź płaszczyzny, na która ma wejść człowiek i być ustawiona pod kątem 65/75 stopni w stosunku do podłoża.
 5. Segment drabiny rozstawnej należy spiąć łańcuchem lub połączeniem ograniczającym rozstaw.
 6. Nie stawiać drabiny na nierównym podłożu, naprzeciw drzwi i wrót, które mogą ją przewrócić.
 7. Schodzić i wchodzić po drabinie należy zawsze twarzą do szczebli – nigdy tyłem.

Przy wykonywaniu prac na wysokości, nawet trwających krótko, należy zabezpieczyć się prze upadkiem. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem są szelki bezpieczeństwa, w zestawie z linką z amortyzatorem i linką asekuracyjną.

Rolniku to, czy prace na wysokości będą bezpieczne zależy przede wszystkim od ciebie!

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona https://www.gov.pl/web/krus