Wracam na stronę główną Projekty finansowane ze środków zewnętrznych Dotacja dla uczniów

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDotacja dla uczniów Drukuj Email
środa, 19 października 2011 10:25
logoueumwd
We wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Łącznie projektem objętych zostanie około 222 uczniów z kl. I – III.
Pieniądze przeznaczone na realizację projektu Gmina Wiązów pozyskała ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego – tzw. dotacja celowa. Łącznie pozyskano 141 130 zł po 30 000 zł szkoły w Wawrzyszowie i Witowicach, 28 100 zł Szkoła Podstawowa w Jaworowie i 53 030 zł Szkoła Podstawowa w Wiązowie.
Głównym założeniem projektu jest rozwój wykształcenia i kompetencji uczniów. Zostaną podjęte działania w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ważnym założeniem jest także pomoc szkołom podstawowym we wdrożeniu programu wspomagającego edukację oraz uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.
Działanie projektu opiera się na pięciu standardach. Jeden z nich uwzględnia organizowanie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. Do najczęściej dofinansowanych zajęć dodatkowych należą: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
W ramach projektu szkoły zostaną doposażone m.in. w specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

„Pomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie od płci” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego