Wracam na stronę główną Urząd Miasta i Gminy

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiUrząd Miasta i Gminy - Praktyczny poradnik interesanta Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 czerwca 2010 21:44
Spis treści
Urząd Miasta i Gminy
Burmistrz i kadra pracownicza
Praktyczny poradnik interesanta
Statut Miasta i Gminy Wiązów
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów
Wszystkie strony

Praktyczny poradnik interesanta

 

Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Plac Wolności 37

57-120 Wiązów

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gmina i jej zadania

 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ustawodawca podzielił  zadania gminy na własne i zlecone.
 2. Do zadań własnych zaliczone zostały sprawy z następujących dziedzin:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. ochrony zdrowia,
  6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8. oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo‑wychowawczych,
  9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11. targowisk i hal targowych,
  12. zieleni gminnej i zadrzewień,
  13. cmentarzy gminnych,
  14. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16. zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych,
  18. promocja gminy,
  19. współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 3. Obok zadań własnych gmina realizuje także tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowania i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum.
 4. Ustawowe zlecenie do prowadzenia przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej przybiera dwie formy, które polegają na:
  1. przekazaniu w drodze umowy zadania rządowego, które samorząd wykonuje przy pomocy własnych organów i jednostek organizacyjnych,
  2. przekazaniu jednostce samorządu zadania w drodze porozumienia.

Kompetencje samorządu gminnego

Organami gminy są: Rada Miasta i Gminy oraz Burmistrz.

 

Rada Miasta i Gminy to organ stanowiący i kontrolny w samorządzie gminnym.

Do jej zadań należy:

 1. Określanie celów ogólnych, związanych z rozwojem gminy takich jak: strategia rozwoju, budżet, plany, programy,
 2. Określanie celów szczegółowych,
 3. Kontrola wykonania uchwalanych planów i celów oraz merytoryczna ocena tego wykonania.

Ustawowy skład rady w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców to 15 radnych. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy to organ wykonawczy i zarządzający w samorządzie gminnym, wybierany w wyborach bezpośrednich na 4 letnią kadencję.

Do jego podstawowych zadań należą:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy, praca nad rozwiązaniami strategicznymi, długofalowymi,
 2. Określanie sposobów realizacji zadań uchwalanych przez radę,
 3. Kierowanie strategicznym wykonaniem, po zatwierdzeniu przez radę środków w budżecie,
 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Inne zadania Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw,
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 3. Kierowanie urzędem miasta i gminy, nadawanie regulaminu organizacyjnego,
 4. Reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej ‑ jako organ I instancji,
 7. Wydawanie, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisów porządkowych,
 8. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Jerzy Krochmalny, I piętro, pok. 12,

tel. +48 71 393 11 36, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów

Do zakresu zadań Sekretarza należy m.in.:

 1. wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych udzielonych przez Burmistrza,
 2. koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 3. opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 6. nadzorowanie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków,
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącą działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz komórek jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
 9. prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty
  i Karty Nauczyciela w ramach kompetencji organu prowadzącego,
 10. nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania i analizowania skarg, wniosków i petycji,
 11. udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy oraz udział we wdrażaniu strategii dotyczących rozwoju Gminy,
 12. nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem przetargów,
 13. nadzorowanie procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych,
 14. nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu.

 

Sekretarz Miasta i Gminy Agnieszka Puzyniak, piętro I, pok. nr 16,

tel. +48 71 393 11 36 wew. 41, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,


Gdzie załatwić urzędową sprawę?

Sekretariat

I piętro, pokój nr 11

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • przyjmowanie wszelkiego rodzaju: pism, wniosków, ofert przetargowych, podań oraz innej korespondencji,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • zapisy i przyjęcia interesantów na spotkania z Burmistrzem, Sekretarzem, Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy, ewentualnie z naczelnikami wydziałów,
 • udzielanie informacji dotyczących:
  • miejsca i terminu załatwiania spraw,
  • zestawienia niezbędnych dokumentów,
  • wysokości opłat skarbowych,
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy,
 • umożliwianie skopiowania załączników i dokumentów;

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy ‑ Biuro Rady Miasta i Gminy

I piętro, pokój nr 19

tel. +48 71 393 11 36 wew. 16

dyżury Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy:

piątki: 1400 - 1530

 

Wydział Organizacyjny Urzędu

I piętro, pok. nr 9, 11, 15, 19

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Anna Trzebuniak, parter, pok. nr 15

tel. +48 71 393 11 36 wew. 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Parter, pok. nr 2, 2a

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Małgorzata Pluta, parter, pok. nr 2a

tel. +48 71 393 11 36 wew. 40, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Finansowy

II piętro, pok. nr 24, 26, 27, 28, 29

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36 wew. 25, 26, 27, 29, 30, 31

Kierujący pracą wydziału: Skarbnik Miasta i Gminy Wiesława Kaczmarczyk, piętro II, pok. nr 26

tel. +48 71 393 14 14 wew. 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastępca Skarbnika: Magdalena Tomaszowska, piętro II, pok. nr 26

tel. +48 71 303 14 14 wew. 30, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

II piętro, pok. nr 32, 33, 34

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Ewa Pyczek, II piętro, pokój nr 32

tel. +48 71 393 11 36 wew. 37, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wydział Ochrony Środowiska

I piętro, pok. nr 20, 21

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Magdalena Walasek, I piętro, pokój nr 21

tel. +48 71 393 11 36 wew. 33, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Księgowości Oświatowej

I piętro, pok. nr 23

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Paulina Rosińska-Kurek, II piętro, pokój nr 23

tel. +48 71 393 11 36 wew. 49, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Budowlano-Sanitarny

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Magdalena Bartosz, I piętro, pok. nr 9

tel. +48 71 393 11 36 wew. 17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Podstawowe prawa interesanta w urzędzie

Aktem prawnym, który reguluje sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest przede wszystkim ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) – w skrócie określana jako k.p.a. Zagadnienia praw obywatela wobec urzędu są również regulowane innymi aktami prawnymi, z których najważniejszym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zmianami).

Prawo uzyskiwania informacji

Obywatel ma prawo żądać, by urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Prawo udziału w postępowaniu

Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Inicjatywa osoby zainteresowanej

Obywatel ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej. Działania takie są korzystne dla jego interesów, ponieważ sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma on możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy. Powinien zatem ‑ we własnym interesie ‑ wykazywać inicjatywę, zwłaszcza w zakresie przedstawiania dowodów.

Przestrzeganie dobrych obyczajów

Przekroczenie zasad dobrego wychowania w kontakcie z urzędnikiem, posługiwanie się słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a wreszcie akty agresji fizycznej nie mogą mieć miejsca przy załatwianiu urzędowych spraw. Funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie wynikającej z przepisów prawa karnego.

 

Realizowanie spraw

Terminy załatwienia sprawy przez urząd

Obywatel ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez urząd. Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów.

Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.

Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest oczywiście załatwianie spraw od ręki, w czasie pierwszej bytności w urzędzie. Najczęściej jednak na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać. W takim wypadku urząd powinien poinformować o tym obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na jego żądanie urząd zobowiązany jest przesłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazany adres.

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca.

Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany), albo z przyczyn niezależnych od urzędu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu siły wyższej). Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się, jakie dokumenty będą musiały być złożone razem z tym wnioskiem.

Szczegółowej informacji na ten temat powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw. Należy się upewnić, czy informacja o wymaganych dokumentach jest pełna, tj. upewnić się, czy wiemy jakie dokumenty musimy dostarczyć oraz w jakiej formie powinny zostać dostarczone (np. oryginały, kopie, kopie poświadczone notarialnie). Czasem akceptowane jest dostarczenie kopii dokumentów za pomocą faksu. Warto upewnić się także, w jakich godzinach przyjmowane są wnioski lub inne dokumenty. Dla zaoszczędzenia czasu można zwrócić się o udzielenie takiej informacji telefonicznie. W przypadku kontaktów telefonicznych dobrze jest poprosić urzędnika o podanie nazwiska, tak żeby w dalszych kontaktach powoływać się na tę osobę.

Jeżeli osobista wizyta w urzędzie nie jest nadmiernie uciążliwa, to wymagane informacje można uzyskać na miejscu. W Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w sekretariacie lub w poszczególnych wydziałach.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawiane dokumenty muszą być autentyczne. Wykorzystywanie nieprawdziwych dokumentów jest poważnym przestępstwem, zagrożonym surowymi karami. Nie wolno dokumentów niszczyć, ani przerabiać. Nie można też wprowadzać w błąd urzędnika za pomocą dokumentów sfałszowanych. Zagrożenie karą dotyczy także urzędnika poświadczającego nieprawdę. Naruszenie tych zasad również powoduje odpowiedzialność karną.

Opłata skarbowa

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie urzędu.

O wysokości opłaty skarbowej można dowiedzieć się od urzędnika prowadzącego sprawę.

 

Odwołania

Prawo składania odwołań do organu wyższego stopnia

Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez burmistrza w pierwszej instancji. Na decyzji umieszczona jest informacja o możliwościach odwołania się i informacja, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Treść odwołania, za wyjątkiem odwołań od decyzji podatkowych, nie musi spełniać szczególnych wymogów. Wystarczy, jeżeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia.

Ponieważ jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji, w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, to można ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skargę można wnieść jedynie po wyczerpaniu możliwości odwoływania się od decyzji. Zainteresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o decyzji. Od złożonej skargi należy opłacić wpis. WSA rozpoznaje również skargi na bezczynność organów.

 

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
 • Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę. Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych (np. do ministra, wojewody) oraz do organów samorządu terytorialnego (np. do burmistrza).

Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli. Skargę należy skierować do właściwego organu. Przepisy szczegółowo określają, który organ powinien być adresatem skargi.

Urząd właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.

Wnioski mogą dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przepisy nie zawierają pełnego wykazu zagadnień, które mogą być objęte wnioskami, a jedynie wskazanie kilku możliwych problemów.

Wnioski należy kierować do urzędów właściwych ze względu na ich przedmiot, a więc w szczególności do tych urzędów, których funkcjonowanie może być poprawione przy wykorzystaniu propozycji lub uwag zawartych w tych wnioskach.

 

W opracowaniu wykorzystano „Poradnik klienta administracji rządowej” ‑ wydawnictwo Urzędu Służby Cywilnej.